Tin tức »Tin phòng GD và ĐT

Ngày 10 tháng 04 năm 2021

Tin phòng GD và ĐT

QUY ĐỊNH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020-2021
Căn cứ Công văn số 846/SGDĐT-GDTrH ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về việc tuyển sinh lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2020-2021; căn cứ tình hình thực tế của các đơn vị trường học trên địa bàn, ...