Tin tức »Công nghệ thông tin

Ngày 10 tháng 04 năm 2021

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin và đổi mới, phát triển giáo dục
Công nghệ thông tin đóng vai trò rất quan trọng đối với việc đổi mới và phát triển giáo dục. Mặt trái của công nghệ thông tin đòi hỏi phải chuẩn bị cho con người tinh thần cảnh giác, sức đề kháng của từng cá nhân và phải xây dựng các cơ chế quản lý, các quy định của luật pháp ngày càng ...