Gương sáng học tập

Ngày 10 tháng 04 năm 2021

Gương sáng học tập

Cha mẹ phụ hồ nuôi con trai giành HC Vàng toán quốc tế
Con lên Hà Nội học chuyên toán cũng là ngày chị Nguyễn Thị Thảnh và chồng Nguyễn Văn Hòa về thủ đô làm phụ hồ và thợ xây kiếm tiền ...